Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Μαχαίρι έως 25% στους µισθούς των ∆ΕΚΟ

Μαχαίρι στις αµοιβές των εργαζοµένων στις ∆ΕΚΟ έως 25% από το 2011 βάζει µε το χθεσινό νοµοσχέδιο η κυβέρνηση, εφαρµόζοντας µια από τις βασικότερες επιταγές του Μνηµονίου, µε στόχο να περιορίσει την αιµορραγία του προϋπολογισµού στις προβληµατικές δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες συσσώρευσαν ζηµιές 13 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία.

Πρόκειται για ανατροπή στον οικονοµικό προγραµµατισµό περίπου 40.000 - 45.000 υπαλλήλων, που εργάζονται σε πάνω από 100 ∆ΕΚΟ αλλά και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού∆ικαίου, σύµφωνα µε εκτιµήσειςτου υπουργείου Οικονοµικών. Οι µόνοι πουεξαιρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, είναι οι εργαζόµενοι στις ∆ΕΚΟ που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο (∆ΕΗ, ΟΠΑΠ, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κ.ά.) και τις θυγατρικές τους και αυτές στις οποίες το ∆ηµόσιο δεν έχει πλειοψηφική συµµετοχή ή δεν ασκεί διοίκηση.

Σύµφωνα µε ταστοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, οµέσος µισθός στις 11 πλέον ζηµιογόνες ∆ΕΚΟ ανέρχεταισε 40.772 ευρώ.

Συγκεκριµένα το νοµοσχέδιο προβλέπει: 1 Μείωση αποδοχών 10%σε αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.800

ευρώ µηνιαίως. Από τη µείωση απαλλάσσονται τα επιδόµατα οικογενειακής κατάστασης και ανθυγιεινής εργασίας. Η ρύθµιση αφορά το 89% των υπαλλήλων των ∆ΕΚΟ, αφού το 11% έχει αποδοχές κάτω από 1.800 ευρώ. 2 Θέσπιση, σε επίπεδο ∆ΕΚΟ, ανώτατης δαπάνης 10% επί των συνολικών δαπανών µισθοδοσίας για αµοιβές υπερωριακής εργασίας, υπερεργασίας, εκτός έδρας, οδοιπορικών, καθώς και εργασίας τις εξαιρέσιµες µέρες. Ετσι, για παράδειγµα, µια ∆ΕΚΟ που έχει 200εκατ. ευρώ κόστος µισθοδοσίας και πληρώνει τώρα 50 εκατ.αµοιβές για υπερωρίες πρέπει νατις περιορίσει στα 20 εκατ. Η ρύθµιση θα επηρεάσει τους υπαλλήλους ανάλογαµε τον τρόπο που η επιχείρηση θα κατανείµει τις αµοιβές, σηµειώνει το υπουργείο Οικονοµικών. Πάντως, σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Οικονοµικών στον τοµέα των υπερωριών σηµειώνονταν ακραία φαινόµενα σπατάλης ως τώρα. Χαρακτηριστικά, επικαλούνται τον ΗΣΑΠ, όπου περίπου 1.000 άτοµα έγραφαν υπερωρίες περίπου 360.000 ωρών τον χρόνο, δηλαδή 360 ώρες κατ’ άτοµο.

3 Μέγιστη δυνατή µείωση αµοιβών κατά 25%.

4 Ανώτατο πλαφόν 4.000 ευρώ µηνιαίως (µεικτά), σε 12µηνη βάση. Εξαιρούνται οι πρόεδροι, οι διοικητές και οι διευθύνοντες σύµβουλοι. Με ειδική αιτιολογηµένη γνώµη του υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται η υπέρβαση τουορίου για στελέχη µε θέση ιδιαίτερης ευθύνης και µε ειδικά προσόντα. Σύµφωνα µε τουπουργείο Οικονοµικών, το πλαφόν αφοράτο 10% των υπαλλήλων των ∆ΕΚΟ συνολικά. Επίσης, µε το ίδιο νοµοσχέδιο κλείνει, σύµφωνα µε τα αναµενόµενα, και η εισοδηµατική πολιτική του 2011 στο ∆ηµόσιο, αφού ορίζεται ότιώς το τέλοςτου 2011 “απαγορεύεταιοποιαδήποτεαύξηση”.

Ακόµη, εφαρµόζεται πιστά η απόφαση που ελήφθη στον τελευταίο έλεγχο της τρόικας να συνυπολογίζονται στον κανόνα της µιας πρόσληψης ανά πέντε αποχωρήσειςαπό το δηµόσιο και οι µετατάξειςαπό φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που αναδιαρθρώνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου